LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4, ngày 16/6/2021

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
7h:00 Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Các xã, thị trấn
14h:00 Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Các xã, thị trấn

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 5

7h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

14h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Thứ 6

7h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

14h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Thứ 7

7h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

14h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Chủ nhật

7h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

14h:00

Nội dung:Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin